Bilgin Akbal Gelecek 4 Yılda Ülkemizin Çözmesi Gereken Sorunlar Nelerdir? Hiç Düşündünüz mü?
Yazı Detayı
07 Haziran 2015 - Pazar 10:27
 
Gelecek 4 Yılda Ülkemizin Çözmesi Gereken Sorunlar Nelerdir? Hiç Düşündünüz mü?
Bilgin Akbal
bilginakbal@hotmail.com
 
 

07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. TBMM’de 4 yıl için göreve başlayacak Milletvekillerimize çok büyük görevler düşmektedir. Gelişen ve büyüyen ülkemizin çözülmesi gereken temel sorunlarına çare olacak yasaların çıkarılması ve bu yasaların etkin bir biçimde uygulayacak hükümetin oluşturulması gibi ciddi konularda çözümler üretmeleri gerekmektedir.

90 yılı aşan cumhuriyet tarihimiz boyunca çözüme kavuşturamadığımız temel sorunlarımız hala devam etmektedir. İleri demokrasi diye hedef koyduğumuz ve ileri demokrasilerde ne varsa kendi insanımıza sağlayacağız hedeflerini koymamıza rağmen Avrupa Birliği uyum yasaları konusunda yeterli bir ilerleme sağlanamamıştır. Üstelik Avrupa Birliği bizi kendi topluluklarına almasa bile bu uyum yasalarını kendi insanımız için yapacağız dediğimizi de unutmayalım.

Demokrasilerde halkın vermiş olduğu oylara, hepimizin saygı duymalıyız. Seçim sonucu arzuladığımız gibi çıkmasa dahi her ferdin; çıkan sonuca ve seçilenlere saygı duyması gerekmektedir.

 

Mecliste bulunan bütün partilerin; ülke sorunlarına çözümler ortaya koyması ve partiler arası uzlaşı kültürümüzü geliştirilmesi, ülkemizin sorunlarına akılcı çözümler üretmek başta mecliste görev yapan Milletvekillerimiz olmak üzere hepimize düşen ortak görevdir.

Önümüzdeki 4 yılda Mecliste görev yapacak Milletvekillerimizin hangi konularda çözümler üretmesi gerekmektedir. Hiç düşündünüz mü?

Aklıma gelenlere göre hazırlamış olduğum listem aşağıda tetkiklerinize sunulmaktadır.

Peki…  Sizde aklınızdaki listeyi oluşturabilir misiniz?

Siyaset ile İlgili Hususlar;

·         Seçimlerde temsilde adaletin sağlanması,

·         Partilerin mali yapıları, bağışlar, denetlenebilirlik, siyasi partilere yapılan devlet desteğinin adil olması,

·         Yasama faaliyetlerinde Milletvekillerinin milletin sesi olmaları ve her bir yasa üzerinde etkin katkılarının koymaları için partilerin her konuda grup kararları almamaları, (Torba Yasa, lider sultası ve biat düzeni),

·         Milletvekilinin sadece kürsü dokunulmazlığın dışındaki dokunulmazlık ve ayrıcalıklarının kaldırılması, 

·         Demokrasimizin gelişmesi için Doğrudan Katılımın, Saydamlığın, Denetlenebilirliğin bir kültür olarak yerleştirilmesi,

·         Her vatandaşın eğitim, sağlık, sosyal haklar gibi konularda eşit faydalanması için sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesi,

·         Cumhurbaşkanının tarafsızlığının nasıl sağlanacağı hususunda yetkileri net belirlenmeli, bu konu ülke gündemini meşgul etmemeli

·         Siyasi Rejim; Parlamenter sistem veya Başkanlık sistemi ne olursa olsun kuvvetler ayrılığı (Yasama, Yürütme Yargı) ilkesinin etkin sürdürülmesi

·         Uluslararası ilişkilerde ekonomik ve siyasi işbirliğinin barışçıl ve karşılıklı menfaatler çerçevesinde sürdürülmesi

·         Yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerde, Eğitimde, Sağlıkta, Emniyette, v.s kurumlarımızda bozulmuş kamu düzeninin yeniden tesisi,

·         Yabancı göçmen sorunu, mülteci hakları ve sığınmacı kabul politikasının gözden geçirilmesi (Suriye ve Irak),

 

Hukuk ile ilgili Hususlar

·         Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinin rahatsız olduğu 1982 Anayasasının yerine Demokratik, Katılımcı bir Anayasanın, Siyasi partilerimizce hazırlanması,

·         Tam bağımsız, tarafsız ve adil yargılamanın sağlanması,

·         Yasaların etkin uygulanması,

·         Yargılamanın en kısa zamanda sonuçlandırmasını ilke edinecek adil yargı sisteminin kurulması

Toplumsal ve Bireysel haklar ile İlgili Hususunda

·         Düşünce, ifade ve iletişim özgürlüğünün sağlanması,

·         Sivil Toplum örgütlenmesi ve gelişiminin desteklenmesi,

·         Çalışma hakları, kıdem tazminatı, sendikal haklar, toplu iş sözleşmeleri, taşeron işçiler konularında çalışma barışının sağlanması,

·         İşçi sağlığı ve İş güvenliği

·         Sanat, Kültürlerin yaygınlaştırılması ve halkın sanata yönelmesine olanaklar sağlanması,

·         Sağlıklı toplum için, halkın spora olan ilgisini artırmak ve spor eğitimine önem vermek,

·         Kadın Hakları

·         Engelli Hakları

·         Kişisel bilgilere, özel hayata saygı gösterilmeli,

·         Toplantı ve gösteri hakkı (Kanunda var olmasına karşın, kısıtlayıcı dayatmalar)

·         Alevi ve Azınlık hakları,

 

Güvenlik ile ilgili Hususlar

·         Kürt sorunu olası bölünme tehdidine karşı demokratik uygulamaların ortaya konulması

·         Her türlü terörist faaliyetlere karşı etkin mücadele,

·         İhtiyaç fazlası Askerliğin para karşılığı yapılması yerine; belli koşullarda kamu hizmetine dönüştürülmesi

·         Mevcut İç güvenlik Yasası Polis Devleti görünü vermektedir. İnsan haklarına aykırı uygulamaların ortadan kardırılması

·         Sınır güvenliği sağlanması ve insan kaçakçılığı önlenmesi,

·         Toplumsal cinnet ve şiddet hali, kadın ve çocuk cinayetleri, linç gibi hususlarda toplumu aydınlatıcı politikaların tesisi,

·         Uyuşturucu ve yasa dışı ticaretle mücadele edilmesi,

Ekonomi ve Maliye ile İlgili Hususlar

·         Kamu Kaynaklarının etkin kullanımı (Kayıt Dışılık, Yanlış Özelleştirme, ihale ve rant düzeni,)

·         Sürdürülebilir bir büyüme için politikaların oluşturulması,

·         Kamunun ve Özel sektörün oluşturduğu Dış ve İç Borçların düşürülmesi yönelik politikalar

·         Dış Ticaret dengesinin kurulması, cari açığın önüne geçecek kalkınma politikaları,

·         Tarım ve Hayvancılıkta yaşanan üretim yetersizliği gıda fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Tarım ve Hayvancılıkta ülke ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve çiftçimizin üretim artışını destekleyecek politikaların ortaya konulması,

·         Gelir Dağılımında sosyal adaletin sağlanması,

·         Emekli maaşları yıllar içersinde erimektedir. Ülke büyümesinden emeklilerin pay alması sağlaması,

·         Emek yoğun sektörler yerine tasarıma dönük sektörlerin gelişimine destek vermek

·         Enerji Yatırımlarında; Ulusal Doğal Kaynaklarımızı (Su, Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyokütle Enerjileri) etkin kullanılması

·         Yabancı Sermayede uzun vadeli yatırımların ülkemize kazandırılması ve kısa vadeli rant için giren kaynağın engellenmesi

·         Sanayi - Üniversite işbirliğinin desteklenmesi, teşvikler ve öncelikli sanayi sektörlerin belirlenmesi

·         Kritik teknoloji alanları olan bilişim, savunma, elektronik, bor ve benzeri konularda kendi ulusal araştırma laboratuarlarımızın olması

·         AR-GE, Teknoloji, İnovasyon, Eğitim,Teşvikler, istihdam hedefli üretim politikası

·         Dünya pazarlarında rekabet eden girişimcilik teşvik edilmeli,

·         İş/İşçi güvenliği ve ILO sözleşmeleri kapsamında Sendikal çalışmaların yapılması,

·         Yolsuzlukla Mücadele (şeffaflık, nereden buldun yasası, hesap verebilirlik)

·         Adalesiz olan aşırı dolaylı vergiler yerine kabul edilebilir, adil vergi oranları,

·         Siyasetin etkisinden arınmış Bağımsız Denetim, özerk kurumlar

·         Bütçe üzerinde Sayıştay denetiminin etkin yapılması

Çevre ve Sağlık ile İlgili Hususlar

·         Toplumsal maliyetler (Yatırım, işletim, söküm ve işletim sırasında tesislerin çevreye ve canlı sağlığına verdiği zararlarda) göz önüne alınarak yatırımların planlanması,

·         Gıda Güvenliğinin sağlanması, tarımda kullanılan tohumların Avrupa standartlarında olması,

·         Doğal afetler karşı önlemlerin alınması ve toplum bilinçlendirilmeli,

·         Hasta hakları, koruyucu önlemler, kalite sorunları, katkı payı, Sosyal Güvenlik Kurumlarından sağlık hizmetlerinin herkesin eşit faydalanması (Vekillerle aynı sağlık haklarının sağlanmamalı)

·         Çarpık kentleşme, trafik ve altyapı sorunları

Eğitim ile İlgili Hususlar

·         Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, niteliğin arttırılması

·         Öğretim kurumlarımızda; bilimsel eğitimin niteliğinin artırılmadır. Liseden başarılı diye diploma verdiğimiz yüzbinlerce gencimiz üniversite giriş sınavlarında matematik ve fen sorularının 1 tanesine dahi cevap verememektedir.

·         Meslek liselerinde ve Üniversitelerde verilen mesleki eğitimin gelişmiş ülkelerdeki standartlarda verilmesi, uluslar arası alanda rekabet içinde şarttır.

·         Üniversitelerin özerkleşmesi, bilimsel gücünü arttırılması

·         Bilgi toplumu için yaşam boyu öğrenimin planlanması,

·         Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak politikalar oluşturmak. Öğretmenleri ekonomik sorunlarının iyileştirilmesi, atanma konularında adaletli politikaların oluşturulması,

·         Bilginin çoğaltılması teknoloji ile mümkün. Öğrenmeyi öğreten bir eğitim sisteminin sağlanması,

Basın ve Medya ile İlgili Hususlar

·         Özgürlük Basının önündeki engellerin kaldırılması,

·         Sansür ve Oto Sansür’ün ortadan kaldırılarak halkın haber alması engellenmemeli,

·         Halka doğru haberleri yansız olarak ulaştıran güvenilir basın ortamının hazırlanması,

Bilgin Akbal

 
Etiketler: Gelecek, 4, Yılda, Ülkemizin, Çözmesi, Gereken, Sorunlar, Nelerdir, Hiç, Düşündü
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Ekim 2021
Arslantepe’den Yenikapı’ya Malatya Tanıtım Günlerinden yansımalar
06 Ekim 2021
Vicdani ve Hukuki Duruş…Adaletin İzinde Seyfi Oktay
11 Mayıs 2021
Bilgin Akbal'ın kaleminden; Malatya Eğitim Vakfı’nın Beyaz Zambakları
17 Nisan 2021
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Turgut Özal’ın Demokrasi Yaklaşımı…
04 Mart 2021
Bilgin Akbal Yazdı; Önce Vatan (Güvenlik Sorunumuz)
13 Aralık 2020
Bilgin Akbal...“Enerji piyasası düzenleme kurumu” dağıttı
10 Temmuz 2020
Yoksunluğu 1980’li Yıllarda Turgut ÖZAL’la Yendik; Yoksulluğu Bitirecek Gelecek mi?
07 Mayıs 2020
İklim Ekonomisi ve Yerel Yönetimler...
28 Nisan 2020
Türkiye’de Ekonomik Bilim Kuruluda Olmalı…
01 Nisan 2020
Küresel Salgın, Belirsizlik -Riskler; Can derdine düştük ve MTÜ
16 Şubat 2020
Bilgin Akbal Yazdı; Mavi Vatanla Gelen “DENİZCİ BABA”
17 Eylül 2019
Hocamız, Belediye Başkanımız
30 Ağustos 2019
Özal'ın prensi Bilgin Akbal yazdı; Doğu Akdeniz Jeopolitiği - Mavi Vatan
27 Nisan 2019
Bilgin Akbal’ın kaleminden; Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Borçları
19 Nisan 2019
Turgut Özal ve Dört Eğilim
27 Ekim 2018
DAR GELİRLİ TÜKETİCİLER İÇİN BU KIŞ SOĞUK GEÇMESİN….
19 Ekim 2018
Dövize Ne Oluyor ?...
25 Eylül 2018
Türk hekimleri neden iyileştirdikleri hastalarını taburcu eder?
21 Ağustos 2018
Kim olabilir diye merak ettiniz haklı olarak; evet işte o lider
04 Ağustos 2017
Otopark Sorunu ve Dijitalleşme...
22 Haziran 2017
Acıbadem Üniversitesi Mezuniyet Töreni...
20 Ocak 2017
İki Kere İki Kaç Eder?...
23 Aralık 2016
Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Küresel Isınma...
21 Kasım 2016
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ...
02 Ekim 2016
Doğalgaz’daki İndirim %35 Seviyesinde Olmalı...
20 Haziran 2016
Rektörlük Seçimleri...Dünyadaki İlk 5 Üniversite ve Ülkemizdeki Üniversiteler
28 Mayıs 2016
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü Kurultayı Temmuz'da ...
20 Mayıs 2016
Erken seçime doğru...34 yılda 18 kere Yenilenmiş Anayasa’ya sahibiz...
19 Mayıs 2016
Erken Seçime Doğru?...
09 Nisan 2016
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Yapısı Değiştirilmeli...
05 Mart 2016
Özelleştirme Sonrası Elektrik Fiyatları Nereye Koşuyor…..
24 Ocak 2016
Akademisyenlerin Barış Bildirisi...
12 Aralık 2015
Siyasi Kriz Sonrası Doğalgaz Krizi Kapımızda mı?
14 Ekim 2015
Allah Korkusunu ve Adalet Duygularımızı mı Kaybediyoruz?
10 Temmuz 2015
Mastöb Kongresinin Ardından...
22 Haziran 2015
Mastöb(2)...
17 Haziran 2015
Hababam Derneği (1)
27 Mayıs 2015
12 Eylül 1980 ile Hesaplaşma...
16 Ocak 2015
ENERJİ PLANLAMASINA BAKIŞ...
03 Aralık 2014
"Öğretmenler Günü" Paneli Gerçekleştirildi.
01 Ekim 2014
Toplumsal Maliyet...
27 Haziran 2014
Cumhurbaşkanını Halk Seçmeyecek, Seçilmişler Üstünden Tercih Yapacak
10 Haziran 2014
27 Mayıs 1960
28 Nisan 2014
Heyecanınıza Hayranım Muammer Abi
15 Mart 2014
Adalet İçin Saraylar, Kanunlar ve Referandumlar Yaptık…
09 Ocak 2014
Kaza geliyorum demiyor parmak gidiyor
12 Aralık 2013
Ört üzerini gitsin!
Haber Yazılımı