Bugün Malatya’da ayrılan Adıyaman’ın il oluğu gün
Haber
01 Aralık 2021 - Çarşamba 15:05
 
Bugün Malatya’da ayrılan Adıyaman’ın il oluğu gün
Ali Aladağ…:Malatya Olay…: Son dakika… Sıcak haber… Bugün Adıyaman’ın il olduğu gün…1 Aralık 1954 yılında Malatya’nın ilçesi olan Adıyaman il oluşunun 67’nci yıl dönümü.
Gündem Haberi
Bugün Malatya’da ayrılan Adıyaman’ın il oluğu gün

Bugün Malatya’da ayrılan Adıyaman’ın il oluğu gün

Malatya’nın ilçesi olan Adıyaman 1954 yılın da il statüsüne kavuştu. Adıyaman’ın İl oluşunun 67’nci yıl dönümü nedeniyle bir çok mesaj yayımlandı. 

Adıyaman'ın Kanat Önderlerinden Ömer Çiçek "Malatya'da 1954 yılında ayrılıp il olan Adıyamanımızın il olduğu günün yıl dönümü.

67 yıl önce bugün Adıyamanımız il oldu.İl oluşumuzun  67'nci yıl dönümü kutlu olsun."dedi

MALATYA’DA 1954 YILINDA AYRILAN ADIYAMAN’IN İL OLDUĞU KANUN…:

Malatya vilâyetine bağlı Adıyaman kazasında (Adıyaman) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 22 . VI. 1954 - Sayı • 8735) No. Kabul tarihi 6418 14 . VI.1954

Malatya’dan Adıyaman’a ziyaret..

MADDE 1. — ilişik (1) sayılı cetvelde gösterildiği veçhile Malatya vilâyetine bağlı Adıyaman kazası kaldırılarak merkezi Adıyaman olmak ve yine Malatya vilâyetine bağlı (Besni) ve (Kâhta) kazaları ile yeni kurulmuş olan (Gerger) ve (Çelikhan) kazalarını ihtiva etmek üzere (Adıyaman) adiyle yeniden bir vilâyet kurulmuş ve eski Adıyaman kazasını ihtiva eden nahiye ve köyler Adıyaman vilâyetinin merkez kazasına bağlanmıştır.

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde derece, aylık ve sayıları gösterilen kadrolar, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir.

MUVAKKAT MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir.

MUVAKKAT MADDE 2. — Kurulması kabul edilen bu vilâyetin aylık, ücret ve giderlerini karşılamak üzere 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l") işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki (425) nci (Vilâyet ve kaza teşkili masrafları) faslına, konulan tahsisattan gerekli görülecek miktarları sözü geçen (A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeye Maliye Vekili salâhiyettardır. MUVAKKAT MADDE 3. — Adıyaman vilâyeti dâhilinde bulunan kazaların Malatya Vilâyetindeki il genel meclisi üyeleri Adıyaman vilâyetinin il genel meclisini teşkil ederler.

MUVAKKAT MADDE 4. — Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp bir ha fta içinde il genel meclisi toplanarak daimî encümen seçimini yapar ve bütçeyi ve kadroyu tanzim eder.

MUVAKKAT MADDE 5. — Adıyaman vilâyetine bağlanan kazalara ait özel idareye mütaallik bilûmum tahakkukat ve tahsilat ve bakaya hesapları, Adıyaman vilâyetinin kurulduğu tarihten itibaren Malatya vilâyeti özel idaresi emvalinden düşülerek bu husustaki kuyudat ve teferruatiyle birlikte Adıyaman vilâyetine devrolunur.

MUVAKKAT MADDE 6. — Adıyaman vilâyetinin teşekkülü tarihinden itibaren bu vilâyete bağlanan kazaların özel idarelerince tahakkuk ettirilip tahsil edilen paralar bu kazalarda muvakkat hesaplarda toplanarak Adıyaman Valisinin vereceği tediye emrine müsteniden sarf olunur.

MUVAKKAT MADDE 7. — Malatya vilâyeti Özel idare kadrosunda olup Adıyaman vilâyetine bağlanan kazalarda çalışan özel idare memur ve müstahdemleri kadroları ile Adıyaman Vilâyeti özel idaresine geçerler. Adıyaman vilâyeti Umumi Meclisince Vilâyet bütçesi yapılıp meriyete girinceye kadar memur ve müs- No. 6418 — 15 — 22. VI. 1954 tahdemlere ait maaş ve ücretlerin, mahsubu bilâhara yapılmak üzere Malatya vilâyetince tediyesine devam olunur. dur. MADDE 3. — Bu kanun 1 Aralık 1954 tarihinde meriyete girer.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur- [1] SAYILI CETVEL 17 Haziran 1954 Kazalar Aded (Adıyaman Vilâyeti) Nahiyeler Aded Köyler Aded Nüfusu Aded 17 319 181 670 Adıyaman Kazasında (Adıyaman) adiyle kurulan Vilâyete bağlanan kaza, nahiye ve köyler Alındığı , vilâyet Malatya » » » » » Malatya > » » » » » » Bağlandığı vilâyet Adıyaman » » • > * » Adıyaman > » ' » • » > » » Kazanın adı Nahiyenin adı Merkez Kazan Eski Adıyaman Merkez Kazası > » > » » Besni , > > > » - » .»• » Akpmar Çalgan Samsat Kuyueak Kocalı Besni Kazas* Merkez Tut Belveren Keysun Perveri Suvarlı Şambayat Kızılın Köy Aded 25 ' 13 15 [ 19 | 17 15 104 14 ] .11 9 18 1 9 i 10 | 7 8 J 1950 sayımına ! > [ 1 nüfus göre nüfusu 54 367 54 367 57 898 86 57 898 No. 6418 Alındığı vilâyet Bağlandığı vilâyet 16 — Kazanın adı Nahiyenin adı 22. VI. 19Ö4 Köy 1950 nüfus Aded sayımına göre nüfusu Malatya Malatya * » > Malatya Gerger Kazası Adıyaman Gerger Merkez > » Taraksu Adıyaman * Adıyaman Kâhta Kazası 21 l 16 S 87 Kâhta » > > > Çelikhan Merkez Ahit Sincik Tokaris Narince Çelikhan Kazası Merkez 26 ] 9 1 1 10 1 23 J 79 13 16 391 16 391 Umumi yekûn 319 39 842 39 842 13 172 181 670 No. 6418 D. Memuriyetin nev'i — 17 — 22. VI. 1954 [2] SAYILI CETVEL Aded Maaş I D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 3 5 6 7 7 11 10 10 11 12 10 12 5 6 7 9 11 14 7 11 6 8 7 8 9 10 11 12 9 12 13 12 13 8 11 Dahiliye Vekâleti Vali » muavini Hukuk işleri müdürü Nüfus müdürü Seferberlik müdürü Maiyet memuru Nüfus 'başkâtibi' Tahrirat kâtibi » » Evrak memuru idare kurulu kâtibi Nüfus kâtibi Adliye Vekâleti Hâkim, müddeiumumi Hâkim Hâkim Başkâtip Kâtip Mübaşir Ceza evi müdürü Ceza evi kâtibi Maliye Vekâleti Defterdar Saymanlık müdürü Gelir müdürü Hazine avukatı 'Gelir kontrol memuru Saymanlık memıuru » » Saymanlık kâtibi Tahakkuk servis şefi Vergi memuru » » yardımcısı Tahsilat servis şefi Evrak memuru Millî emlâk müdürü » » memuru 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 4 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 100 80 70 60 60 30 35 35 30 25 35 25 80 70 60 40 30 15 60 30 70 50 60 50 40 35 30 25 40 25 20 25 20 50 30 14 6 10 13 13 ıs 14 7 9 12 7 11 14 12 » 9 U 13 13 7 12 13 14 14 12 10 12 9 14 Tahsildar 3 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Sağlık müdürü Hükümet tabibi Sağlık kâtibi Sağlık memuru Ebe » Nafıa Vekâleti Nafıa müdürü Mühendis Fen memuru Maarif Vekâleti Maarif müdürü » müfettişti » kâtibi Teknisiyen Ziraat Vekâleti Veteriner müdürü Merkez veterineri Sıhhat memuru » kâtibi Ziraat müdürü Mücadele teknisiyeni Ziraat öğretmeni Stajyer Kâtip Ziraat memuru 1 1 2 5 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Tapu sicil muhafızı » » » muavini Toprak ve İskân İsleri Umum Toprak ve iskân müdürü » » memuru 1 1 Müdürlüğü 1 1 15 70 35 20 20 20 15 60 40 25 60 30 15 25 40 30 20 20 60 25 20 15 15 25 35 25 40 15 No. 6418 D. Memuriyetin nev'i . — 18 - Aded Maaş D. Emniyet Umum Müdürlüğü 8 "Emniyet Müdür a 9 Baskomiscr 50 40 aa. vı . 1964 Memuriyetin nev'i Aded Maaş 10 Komiser 13 Polis memuru 13 Muamele memuru 13 Polis memuru O o 0 3 1 35 20 20 20 [3] SAYILI CETVEL Memuriyetin nev'i Dahiliye Vekâleti Dağıtıcı Vilâyetler hademesi Adliye Vekâleti Başgardiyan » muavini Gardiyan Kadın gardiyanı Hademe Maliye Vekâleti Daktilo Bekçi Hademe Aded Ücret 1 2 1 1 6 2 •> 1 1 2 75 50 150 125 100 100 75 75 75 75 Memuriyetin nev'i Aded Ücret Ziraat Vekâleti Makinist 1 100 Hademe 2 50 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Hademe 1 50 Maarif VikaUti Hademe 1 50 Emniyet Umum Müdürlüğü Hademe 1 n0 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Hademe 2 50 Toprak ve İskân İşleri U. Müdürlüğü İademe 1 50

Kaynak: (Malatya Olay) - Malatya Olay Editör: Ali Aladağ
Etiketler: Bugün, Malatya’da, ayrılan, Adıyaman’ın, il, oluğu, gün,
Yorumlar
Haber Yazılımı